Rozpoczęcie każdej działalności gospodarczej lub modernizacja już istniejącej wymaga dobrego procesu planowania. Jest on niezbędny do przeprowadzenia koniecznej i upragnionej zmiany. Bez ogólnego i drobiazgowego nakreślenia drogi rozwoju szybko możemy rozbić się o pierwsze napotkane trudności. Oczywiście nie wszystko pójdzie zgonie z planem, ale warto wyznaczyć sobie kierunek podróży. Sformułować główne cele, odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić? Gdzie? Kiedy? W jaki sposób? Za pomocą, jakich środków? Z czyją współpracą?

Biznesplan to szczególny rodzaj planu, który jest rejestrem dotychczasowych osiągnięć firmy, obrazem jej aktualnej sytuacji oraz prognozą na przyszłość. Biznesplan jest zestawem dokumentów np. wyników obliczeń, analiz, danych źródłowych, które oceniają sytuację strategiczną organizacji oraz dane wcześniejsze, projekcja celów i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, marketingowej, organizacyjnej, technologicznej i karowej.

Biznesplan jest także planem kierowników określającym zdolność do podejmowania skutecznych działań, które to zmierzają do realizacji projektu. Kierownicy muszą stworzyć realne warunki zapewniające osiągnie i późniejsze utrzymanie celów działania.

Biznesplan powinien być na tyle obszerny, aby wyczerpać zawarte w nim tematy i na tyle krótki, by nie był nudny, ale utrzymywał zainteresowanie czytającego. Biznesplan pełni funkcję wewnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrznie wykorzystywany jest jako dokument planistyczny, a zewnętrznie uatrakcyjnia organizację w oczach potencjalnych inwestorów i do pozyskania środków finansowych. Dobrze nakreślony biznesplan sprawdza się w roli organizatora poszczególnych zajęć i jako załącznik do wniosku o przyznanie funduszy.