Sprawowanie pieczy zastępczej może nastąpić dopiero w sytuacji, gdy rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić dziecku stosowanej opieki oraz wychowania. Co roku, wiele tysięcy dzieci jest objętych pieczą zastępczą. Bez wątpienia proces taki jest dla nich niezwykle stresujący.

Na czym polega piecza zastępcza?

Pieczą zastępczą określa się nic innego, jak zespół działań, które służą ochronie małoletniego. zostaje wdrożona, gdy dochodzi do pewnych nieprawidłowości w rodzinie dziecka. Nieprawidłowości te mogą mieć zarówno charakter przejściowy, jak i stały. Jeżeli potrzeby bytowe oraz emocjonalne małoletniego nie zostają zaspokojone to objęty zostaje on instytucją pieczy zastępczej. Przepisy, które regulują funkcjonowanie instytucji pieczy zastępczej zostały umieszczone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Należy zaznaczyć, iż system pieczy zastępczej jest bardzo złożony. Dzieje się tak, gdyż obejmuje on szereg różnorodnych działań, jak również placówek, których zadaniem jest pomoc dziecku, ale także jego rodzinie.

Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza jest jedną z form pieczy zastępczej. Charakteryzuje się ona przede wszystkim tym, iż wyróżnia się jej dwa podstawowe podziały, do których należy zaliczyć: rodzinę zastępczą zawodową, jak również rodzinę zastępczą niezawodową. Rodzina zastępcza zawodowa odznacza się tym, że jest to instytucja specjalistyczna, której zadaniem jest opieka nad dziećmi szczególnie niedostosowanych społecznie, ale także takich, które posiadają stopień niepełnosprawności. Z kolei, rodzina zastępcza niezawodowa charakteryzuje się tym, że mogą być nią dalsi krewni, np. dziadkowie, bądź ciocia i wujek. Podstawową różnicą między tymi dwoma typami rodziny zastępczej jest to, że osoby przybierające charakter rodziców w rodzinie zastępczej niezawodowej nie pobierają żadnych świadczeń pieniężnych z tego tytułu.

Jaki okres trwania obejmuje piecza zastępcza?

Okres trwania pieczy zastępczej jest uzależniony od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, jak szybko biologiczni rodzice będą w stanie ponownie podjąć się opieki nad swoim dzieckiem. Otóż, należy zaznaczyć, że do innego czynnika, który reguluje pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest także jego wiek. Bowiem małoletni ma możliwość przebywania w tej instytucji do momentu ukończenia 18. roku życia, czyli do chwili, gdy dziecko uzyska pełnoletność. Natomiast wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko po uzyskaniu pełnoletności w dalszym ciągu pobiera naukę. Wtedy termin ten może zostać wydłużony nawet do ukończenia 25. roku życia.

Dodaj komentarz